Chủ Động Triển Khai Công Tác Ứng Phó, Khắc Phục Bão Số 09 Và Mưa Lũ Sau Bão

14:00, 28/10/2020 [GMT+7]

 

Chủ Động Triển Khai Công Tác Ứng Phó, Khắc Phục Bão Số 09 Và Mưa Lũ Sau Bão (1)
Chủ Động Triển Khai Công Tác Ứng Phó, Khắc Phục Bão Số 09 Và Mưa Lũ Sau Bão (1)

 

Chủ Động Triển Khai Công Tác Ứng Phó, Khắc Phục Bão Số 09 Và Mưa Lũ Sau Bão (2)
Chủ Động Triển Khai Công Tác Ứng Phó, Khắc Phục Bão Số 09 Và Mưa Lũ Sau Bão (2)

 

Chủ Động Triển Khai Công Tác Ứng Phó, Khắc Phục Bão Số 09 Và Mưa Lũ Sau Bão (3)
Chủ Động Triển Khai Công Tác Ứng Phó, Khắc Phục Bão Số 09 Và Mưa Lũ Sau Bão (3)