Công Điện V/v Tập Trung Ứng Phó Khẩn Cấp Bão MOLAVE (Bão Số 9)

22:32, 26/10/2020 [GMT+7]

 

Công Điện V/v Tập Trung Ứng Phó Khẩn Cấp Bão MOLAVE (Bão Số 9) (1)
Công Điện V/v Tập Trung Ứng Phó Khẩn Cấp Bão MOLAVE (Bão Số 9) (1)

 

Công Điện V/v Tập Trung Ứng Phó Khẩn Cấp Bão MOLAVE (Bão Số 9) (2)
Công Điện V/v Tập Trung Ứng Phó Khẩn Cấp Bão MOLAVE (Bão Số 9) (2)

 

Công Điện V/v Tập Trung Ứng Phó Khẩn Cấp Bão MOLAVE (Bão Số 9) (3)
Công Điện V/v Tập Trung Ứng Phó Khẩn Cấp Bão MOLAVE (Bão Số 9) (3)

 

Công Điện V/v Tập Trung Ứng Phó Khẩn Cấp Bão MOLAVE (Bão Số 9) (4)
Công Điện V/v Tập Trung Ứng Phó Khẩn Cấp Bão MOLAVE (Bão Số 9) (4)