Cv 2771/UBND-KGVX V/v quyết liệt áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19

15:02, 26/06/2021 [GMT+7]

 

Cv 2771/UBND-KGVX V/v quyết liệt áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19 (1)
Cv 2771/UBND-KGVX V/v quyết liệt áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19 (1)

 

Cv 2771/UBND-KGVX V/v quyết liệt áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19 (2)
Cv 2771/UBND-KGVX V/v quyết liệt áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19 (2)

 

Cv 2771/UBND-KGVX V/v quyết liệt áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19 (3)
Cv 2771/UBND-KGVX V/v quyết liệt áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19 (3)