11/CT-UBND Chỉ thị V/v siết chặt và tăng cường các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10:28, 26/06/2021 [GMT+7]

 

11/CT-UBND Chỉ thị V/v siết chặt và tăng cường các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (1)
11/CT-UBND Chỉ thị V/v siết chặt và tăng cường các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (1)

 

11/CT-UBND Chỉ thị V/v siết chặt và tăng cường các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (2)
11/CT-UBND Chỉ thị V/v siết chặt và tăng cường các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (2)

 

11/CT-UBND Chỉ thị V/v siết chặt và tăng cường các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (3)
11/CT-UBND Chỉ thị V/v siết chặt và tăng cường các biên pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (3)