CÔNG VĂN SỐ 550 - CV-TU CỦA TỈNH ỦY PHÚ YÊN: V/V KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BÃO SỐ 5

14:50, 30/10/2019 [GMT+7]