Trục liên thông văn bản điện tử: Giải pháp phát triển Chính quyền điện tử

11:04, 25/11/2019 [GMT+7]

 

Trục liên thông văn bản điện tử: Giải pháp phát triển Chính quyền điện tử
Trục liên thông văn bản điện tử: Giải pháp phát triển Chính quyền điện tử

 

Theo Sở TT&TT, việc triển khai trục liên thông văn bản điện tử những năm gần đây được tỉnh chú trọng thực hiện.

Theo đó, hệ thống quản lý văn bản và điều hành triển khai tại UBND tỉnh (VNPT-iOffice) đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng, chức năng theo quy định và tích hợp chữ ký số đảm bảo cho việc gửi, nhận văn bản có ký số qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Đây là một trong những bước đi đầu tiên hướng tới nền tảng tích hợp, chia sẻ, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, giúp cho việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt hơn. Tổng số văn bản gửi, nhận qua Trục liên thông (nội tỉnh) tại các cơ quan, đơn vị từ đầu năm đến nay là 219.962 (gửi 48.522 văn bản, nhận 171.440 văn bản).

Hiện nay, đã cấp 1.506 chứng thư số, trong đó: 1.067 chứng thư số cá nhân và 439 chứng thư số cho tổ chức, đạt 100%. Qua đó, góp phần phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025...

                                                                                                                                       Biên tập: Thế Hoan