Số 98-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỞNG VỤ TỈNH UỶ về phòng, chống dịch Covid-19

14:01, 14/07/2021 [GMT+7]

 

Số 98-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỞNG VỤ TỈNH UỶ về phòng, chống dịch Covid-19 (1)
Số 98-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỞNG VỤ TỈNH UỶ về phòng, chống dịch Covid-19 (1)

 

Số 98-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỞNG VỤ TỈNH UỶ về phòng, chống dịch Covid-19 (2)
Số 98-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỞNG VỤ TỈNH UỶ về phòng, chống dịch Covid-19 (2)

 

Số 98-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỞNG VỤ TỈNH UỶ về phòng, chống dịch Covid-19 (3)
Số 98-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỞNG VỤ TỈNH UỶ về phòng, chống dịch Covid-19 (3)

 

Số 98-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỞNG VỤ TỈNH UỶ về phòng, chống dịch Covid-19 (4)
Số 98-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỞNG VỤ TỈNH UỶ về phòng, chống dịch Covid-19 (4)

 

Số 98-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỞNG VỤ TỈNH UỶ về phòng, chống dịch Covid-19 (5)
Số 98-KL/TU KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỞNG VỤ TỈNH UỶ về phòng, chống dịch Covid-19 (5)