243/CV-BCĐ V/v đề nghị tuyên truyền, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

11:40, 02/07/2021 [GMT+7]

 

243/CV-BCĐ V/v đề nghị tuyên truyền, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
243/CV-BCĐ V/v đề nghị tuyên truyền, thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19