Liên đoàn lao động tỉnh quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

14:20, 27/12/2019 [GMT+7]

 

Liên đoàn lao động tỉnh quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị
Liên đoàn lao động tỉnh quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị


LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đến gần 50 đại biểu là đại diện các ban, ngành của tỉnh, Công đoàn, LĐLĐ trực thuộc.

Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là "bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước".

Thông qua Hội nghị, nhằm quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và thành tựu cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Đặng Dự - Hoàng Trúc