Khẳng định vai trò, sứ mệnh của Đảng CSVN trong tình hình mới

13:55, 04/02/2020 [GMT+7]

 

Khẳng định vai trò, sứ mệnh của Đảng CSVN trong tình hình mới
Khẳng định vai trò, sứ mệnh của Đảng CSVN trong tình hình mới

 

Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam từ ngày có Đảng đến nay đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Và chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân và nâng cao được vị thế trên trường quốc tế.

Thời gian qua, cuộc chiến chống nạn tham nhũng được ban Bí thư, Bộ Chính trị thực hiện quyết liệt với hàng loạt đại án được đưa ra xét xử, trong đó có cả cán bộ cấp cao. Điều này khẳng định: Đảng ta tiếp tục đề cao kỷ cương, tăng cường kỷ luật, siết chặt đội ngũ và sẽ không tha thứ cho bất cứ đảng viên nào cố tình sai phạm, nhất là sa ngã vào con đường thoái hóa, biến chất, tham nhũng, lãng phí, gây tác động tiêu cực đến công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Sự quyết liệt, công tâm của Đảng đã được nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Đề cập vấn đề “biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ rõ: Hiện tượng “sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi” đã và đang xuất hiện trong một số đảng viên. Vì vậy, với chủ trương “Xây thường xuyên, chống quyết liệt”, “xử lý nghiêm túc và nhân văn”, thời gian qua, nhiều nghị quyết về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng đã được ban hành và mang lại những hiệu quả rõ nét trong thực tiễn. Trong đó, có Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp với tinh thần “8 xây, 8 chống”.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng không phải chỉ thực hiện khi Đảng có khuyết điểm mà theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đây là công việc thường xuyên của Đảng. Người chỉ rõ: Đảng ta gồm những người tự giác, những người con ưu tú của giai cấp, của dân tộc hợp thành đội ngũ có tổ chức. Đội ngũ này, phải thường xuyên được chỉnh đốn và xây dựng chỉnh tề thì mới có sức mạnh để lãnh đạo toàn dân thực hiện thành công sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Không những tạo nên những kỳ tích trong giải phóng dân tộc, giữ vững độc lập, 90 mùa xuân có Đảng, từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, kinh tế đất nước đã từng bước phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.  Dẫu chặng đường phía trước còn nhiều chông gai, thử thách, nhưng với niềm tin sắt son vào Đảng, kiên định, vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi mới, thỏa lòng mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc – người sáng lập Đảng CSVN lúc sinh thời: Xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!./.

Nguyễn Hiền – Đức Hưng