Cv 2317/UBND V/v tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Tuy Hoà

10:42, 26/06/2021 [GMT+7]

 

Cv 2317/UBND V/v tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Tuy Hoà (1)
Cv 2317/UBND V/v tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Tuy Hoà (1)

 

Cv 2317/UBND V/v tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Tuy Hoà (2)
Cv 2317/UBND V/v tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Tuy Hoà (2)

 

Cv 2317/UBND V/v tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Tuy Hoà (3)
Cv 2317/UBND V/v tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Tuy Hoà (3)

 

Cv 2317/UBND V/v tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Tuy Hoà (4)
Cv 2317/UBND V/v tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Tuy Hoà (4)