Văn bản: 553 /TWPCTT-VP V/v Kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 6

17:30, 08/11/2019 [GMT+7]

 

Văn bản: 553 /TWPCTT-VP V/v Kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 6
Văn bản: 553 /TWPCTT-VP V/v Kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 6

 

Văn bản: 553 /TWPCTT-VP V/v Kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 6
Văn bản: 553 /TWPCTT-VP V/v Kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 6