Chú trọng chất lượng cán bộ mặt trận cơ sở

11:10, 16/07/2019 [GMT+7]

 

Chú trọng chất lượng cán bộ mặt trận cơ sở
Chú trọng chất lượng cán bộ mặt trận cơ sở

 

Gần dân, hiểu dân, là người phản ánh trung thực ý kiến của nhân dân tới cấp ủy Đảng và chính quyền đó là nhiệm vụ của cán bộ mặt trận ở cơ sở. Thời gian qua, MTTQ tỉnh đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác mặt trận, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở, giúp đội ngũ này ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng cũng như triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Thống kê của UB MTTQ tỉnh, toàn tỉnh hiện có 625 Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, trong đó 583 Trưởng ban Công tác Mặt trận chuyên trách và 42 Trưởng ban Công tác Mặt trận kiêm nhiệm các chức vụ Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng các Hội, đoàn thể. Con số này cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của đội ngũ cán bộ mặt trận ở cấp cơ sở. Chất lượng hoạt động của đội ngũ này cũng ngày càng được nâng cao.

Cán bộ mặt trận cơ sở được xem là những người làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, nhân dân thông qua cán bộ mặt trận để thực hiện quyền làm chủ, xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước. Việc củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ mặt trận cấp cơ sở theo hướng nâng cao chất lượng, mở rộng đối tượng, cơ cấu thành phần, nâng cao tính thiết thực, tính liên hiệp rộng rãi trong các phong trào của Mặt trận được đặc biệt chú trọng. Đặc biệt, các cấp Mặt trận đã mạnh dạn trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đưa những cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt vào giữ những chức vụ chủ chốt của Mặt trận cấp cơ sở.

Trong bối cảnh mới hiện nay, nhiệm vụ, trách nhiệm của người cán bộ mặt trận ngày càng được cụ thể hóa, đặc biệt, vai trò giám sát, phản biện xã hội ngày càng được chú trọng, đòi hỏi người cán bộ mặt trận cũng phải không ngừng nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu đặt ra. 5 năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tích cực phối hợp mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Mặt trận từ cấp tỉnh đến cơ sở. Thông qua đó bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện bản lĩnh cán bộ Mặt trận các cấp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn.

Không chỉ đủ về số lượng, mạnh về tổ chức, vững vàng về chính trị, mục tiêu mà các cấp mặt trận đề ra và đang nỗ lực thực hiện đó là xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận thành thạo về công việc, có uy tín cao, làm việc với phong cách "gần dân, gắn bó với dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao với nhân dân và được dân mến yêu, tin cậy./.

Hồng Thủy – Thế Hoan