Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

10:51, 25/11/2021 [GMT+7]

 

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

Ngày 24/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội) và trực tuyến đến 63 tỉnh, thành cả nước. Dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí UV Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương và gần 600 đại đại biểu từ các bộ, ngành, các văn nghệ sĩ và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội toàn quốc... Tham dự tại điểm cầu Phú Yên có các đồng chí: Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh Toàn_UV BTV Tỉnh ủy; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, các trường CĐ-ĐH, học viện trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày Báo cáo tóm tắt về việc "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng". Trong đó, tập trung nhấn mạnh 3 nhóm nội dung: "Đường lối, quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa"; "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước";  "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Hội nghị với hơn 150 tham luận. Các tham luận của các chuyên gia, nhà quản lý, văn nghệ sĩ, trí thức, nhà khoa học… với những nội dung tập trung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; để văn hóa, văn nghệ “soi đường cho quốc dân đi”; phát huy sức mạnh nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới từ đó xây dựng môi trường văn hóa, xác định nhiệm vụ quan trọng để phát triển văn hóa con người Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là dịp quan trọng để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức văn nghệ sỹ của cả nước, quán triệt sâu sắt, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng. Đặc biệt là quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về việc xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Chúng ta cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và toàn diện hơn về vai trò, vị trí của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng tầm với sự nghiệp đổi mới, và lịch sử truyền thống vẻ vang ngàn năm văn hiến của dân tộc.

Như Thùy, Bảo Lâm