Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Tây Hòa

07:53, 23/05/2019 [GMT+7]

 

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Tây Hòa
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Tây Hòa


Sáng nay (22/5), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tây Hòa tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp huyện Tây Hòa và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực trong việc tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đến nay, 10/10 xã xây dựng hoàn thành và giữ vững danh hiệu xã Nông thôn mới, đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới trong năm 2019. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, từ nguồn quỹ Vì người nghèo, huyện đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 233 nhà đại đoàn kết, tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng. Công tác giám sát, phản biện từng bước được đổi mới và có nhiều chuyển biến tích cực.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 100% xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, chung sức xây dựng và giữ vững huyện nông thôn mới giàu đẹp, văn minh là những mục tiêu trọng tâm được Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2019-2024./.

Hồng Thủy – Thế Hoan