CV 668/UBND V/v khẩn trương, tăng cường thực hiện các biện pháp về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Sơn Hoà

10:31, 26/06/2021 [GMT+7]

 

CV 668/UBND V/v khẩn trương, tăng cường thực hiện các biện pháp về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Sơn Hoà (1)
CV 668/UBND V/v khẩn trương, tăng cường thực hiện các biện pháp về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Sơn Hoà (1)

 

CV 668/UBND V/v khẩn trương, tăng cường thực hiện các biện pháp về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Sơn Hoà (2)
CV 668/UBND V/v khẩn trương, tăng cường thực hiện các biện pháp về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Sơn Hoà (2)

 

CV 668/UBND V/v khẩn trương, tăng cường thực hiện các biện pháp về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Sơn Hoà (3)
CV 668/UBND V/v khẩn trương, tăng cường thực hiện các biện pháp về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Sơn Hoà (3)

 

CV 668/UBND V/v khẩn trương, tăng cường thực hiện các biện pháp về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Sơn Hoà (4)
CV 668/UBND V/v khẩn trương, tăng cường thực hiện các biện pháp về kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Sơn Hoà (4)